Seurakuntajaon muuttaminen: Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakunnat:
selvittäjän määrääminen

Diaarinumero 00.01.00/2023
Esittelijä Hiippakuntadekaani Terhi Kaira


Kirkkojärjestyksen 2. luvun 2 §:n mukaan tuomiokapituli voi määrätä yhden tai
useamman selvittäjän valmistelemaan seurakuntajaon muuttamista tai
seurakuntayhtymän perustamista, muuttamista taikka lakkauttamista ja
tekemään siitä ehdotuksen. Selvittäjällä on oikeus tutkia seurakuntien ja
seurakuntayhtymien toimintaa, hallintoa ja taloutta koskevia asiakirjoja sekä
saada niiden viranomaisilta apua tehtävänsä suorittamiseen. Selvittäjä antaa
tuomiokapitulille ehdotuksensa ja selvityksessä kertyneet asiakirjat.
Kirkkojärjestyksen 2. luvun 10 §:n mukaan tuomiokapituli päättää selvittäjän
toiminnasta aiheutuneiden kustannusten jakamisesta seurakuntien kesken.
Kinnulan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 29.3.2023 päättänyt
tehdä aloitteen ja pyytää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta
selvitysmiehen nimeämistä selvittämään yhteistyömahdollisuuksia ja muita
ratkaisuja yhdessä yhden tai useamman seurakunnan kanssa.
Perusteluinaan seurakunta on todennut seuraavasti:
” Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan vuoden 2021 tilinpäätöksestä alkaen
on seurakunnan tarkasteltava toiminnan edellytyksiä yleiskirjeen 28 / 2021
mukaan. Kriisiytyvän seurakunnan mittareilla. Kriisiytyvän seurakunnan
mittareista seurakunnassa täyttyy alijäämäinen tilikauden tulos, ilman
kertaluonteisia eriä ja kasvava henkilöstökulujen osuus verotuloista.
Hallinnon ja toiminnan mittareista toteutui hautapaikkojen hallinta-aikojen
selvityksen puuttuminen, laskeva jäsenmäärä, henkilöstön työssäjaksaminen
ja rekrytointiongelmat.
Jäsenmäärällä mitattuna kriisiytyvän seurakunnan rajana pidetään 2000
jäsentä. Kinnulan seurakunnassa oli 31.12.2022 jäseniä 1404. Kinnulan
kunnan asukasluku jatkaa tasaista alenemista ja niin myös Kinnulan
seurakunnan jäsenmäärä ja siitä johtuen verotulot.
Seurakunta on kiinteistöjen määrässä päässyt toiminnan kannalta
tasapainoon, ainoa mistä voidaan kuluja vähentää ovat henkilöstökulut.
Nykyinen yhteistyö Pihtiputaan seurakunnan kanssa ei ole tuonut toivottuja
säästöjä.”
Kinnulan seurakunta on tehnyt pitkään tiivistä yhteistyö Pihtiputaan
seurakunnan kanssa. Seurakunnilla on yhteinen kirkkoherra.
Kinnulan seurakunnan resurssit ovat pitkään olleet niukat. Tilikaudet ovat
säännöllisesti olleet alijäämäisiä ja esimerkiksi käynnissä olevaan kirkon
remonttiin kirkkohallitus antoi poikkeuksellisen suuren avustuksen kirkon
saneerauksen mahdollistamiseksi.

Kinnulan seurakunnan henkilöstön määrä on 7, ja sitä voidaan pitää erittäin
haavoittuvana. Seurakunnalle kuuluvista velvoitteista ja toiminnoista
huolehtiminen kuormittaa henkilöstöä merkittävästi.
Jäsenmäärä on 2012-2022 laskenut 1670 jäsenestä 1404 jäseneen, trendissä
ei ole havaittavissa merkittävää muutosta.
Tuomiokapitulin näkemyksen mukaan Kinnulan seurakunnan tahtotila
selvittäjän määräämiseksi on tarkoituksenmukainen.
Kun huomioidaan Kinnulan tiivis yhteistyö Pihtiputaan seurakunnan kanssa,
on tarkoituksenmukaista, että selvityksessä kartoitetaan mahdollisuuksia
Pihtiputaan seurakunnan kanssa.
Kokonaisuutta arvioidessa voidaan todeta, että Kinnulan seurakunta on
pyrkinyt aktiivisesti yhteistyötä tekemällä mahdollistamaan toimintakykynsä.
Kuitenkin yhteistyöllä saavutettavat hyödyt eivät ole riittäneet. Tästä johtuen
on tarkoituksenmukaista kartoittaa seurakuntajaon uudistamista.
Arvioidessa selvityksen laajuutta, voidaan pitää selvänä, että alueellisesti
tarkoituksenmukainen selvitys edellyttää kolmen seurakunnan kokonaisuutta.
Selvityksen tulee koskea Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakuntia.
Pihtiputaan seurakunnan jäsenmäärä on 2012-2022 laskenut 3973 jäsenestä
3165 jäseneen. Viitasaaren seurakunnan jäsenmäärä on laskenut samalla
ajanjaksolla 5941 jäsenestä 4621 jäseneen. Kaikkien kolmen seurakunnan
jäsenkehitys on yhteneväinen.
Kaikkien seurakuntien jäsenrakenne painottuu yli 60-vuotiaisiin.
Viitasaaren ja Pihtiputaan seurakuntien tilikaudet ovat olleet vaihtelevasti alija
ylijäämäisiä. Kummankaan seurakunnan talous ei kuitenkaan ole erityisen
vahvalla pohjalla.
Seurakuntajaon uudistamista koskevan selvityksen laatiminen edellyttää
selvittäjältä seurakunnan talouden, hallinnon ja toiminnan ymmärrystä.
Tehtävään määrätään Antti Viita, jolla on kokemusta selvitysten laatimisesta
ja usean eri seurakunnan talousjohtajana toimimisesta.
Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakuntien kirkkoneuvostojen on
viipymättä ilmoitettava aloitteesta noudattaen, mitä julkisista kuulutuksista 10
luvun 28 §:ssä ja kirkkojärjestyksessä säädetään.
Seurakuntien tulee tiedottaa selvittäjän määräämisestä seurakuntalaisia ja
mahdollisuudesta jättää aloitteesta kannanotto tuomiokapitulille 14 päivän
kuluessa aloitetta koskevan kuulutuksen julkaisemisesta.
Esitys Tuomikapituli päättää:
1. määrätä selvittäjäksi Antti Viidan,
2. Antaa tälle tehtäväksi selvittää vaihtoehtoja Kinnulan, Pihtiputaan ja
Viitasaaren seurakuntien toimintaedellytysten, toimintakyvyn ja resurssien
turvaamiseksi tarvittaviksi toimenpiteiksi, mukaan lukien seurakuntajaon
muuttaminen,

3. Määrätä, että selvityksestä aiheutuvista kustannuksista vastaavat
Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakunnat tasaosuuksin.
4. Määrätä, että selvityksen tulee valmistua 30.4.2024 mennessä.
Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.

Lisätiedot Tuomas Hemminki
Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 12. luvun 4 §:n mukaan saa hakea muutosta, koska
se koskee asian valmistelua.

Päätöksen teko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

 

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luttamushenkilöt nelivuotiskaudelle.

Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt, ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen.